Rungarns Arkiv : Registerämne till år 1920 förtecknade handlingar ( F1 )

Fack

Nr.

Främmande verk och egendomar

Anmärkning

671

1 Bennebols masugn i Bladåkers socken.
a 4 st. af Förvaltaren S. Reetz vid Bennebols masugn utfärdade räkningar, som Assessorn Joh. Wattrang infriat

1706.1707.1711

b En skrifvelse från Inspektoren vid Bennebols Sam. Reetz angående hästhandel med Per Olsson i Norrgarn, hvilken behöfde pengar till utlagor, för att på sådant sätt skaffa dragare åt Jacob Persson i Ohla

11/4 1709

c Bergstingsrättens protokoll rörande Kammarherren Baron Carl Oxenstiernas, såsom egare af Bennebols masugn, väckta åtal mot Brukspatron Jean. H. Lefebure, såsom egare af Wellnora masugn, och dennes Bokhållare Sam. Jordman derstädes, för det de skulle till Bennebols masugns förfång bedrifvit kolhandel inom Bladåkers socken

3/6 1766

2 Bärby gård i faringe socken.
Bytesbref ( på pergament ) hvarigenom Nils Bengtsson till Lydinge bortbyter till Isak Axelsson ( Silfversparre ) till Ora Bärby gård i Faringe socken emot ½ hemman Hofgården i Rasbo socken

1624

3 Duderö i Börstils socken.
Forsmarks Bruksintressenters åtal mot Bönderna Joh. Andersson, Erik Ifvarsson och Erik Ersson i Duderö, för det de låtit sin boskap uppäta ängarne Starviken och Bonängen

1717

Samma Bruksintressenters åtal mot Joh. Andersson i Duderö för ohägn som han föröfvat samt 8 lass hö som för intressenterna varit uppätne

1718

4 Finndalen, skattetorp i Almunge socken.
a Köpebref, hvarigenom Isak Holm försäljer torpet Finndalen på 50 års besittningsrätt till Hemmansegaren Anders Danielsson i Lundby, Faringe socken

10/12 1817

Ingick ej i Gimo Bruks köp 1914.
Köpet transporteradt på köparens dotter och måg Gästgifvaren Joh. Johansson i Läby, Björklinge socken

19/1 1818

b Köpebref, hvarigenom Carl Svensson och hans hustru Anna Greta Södergren försälja till Kammarherren Ferd.Braunerhielms myndling Löjtnant Carl Gust. Braunerhielm skattetorp Lilla Finndalen

9/5 1836

3:ne lagfartsprotokoll rörande detta köp åren

1836.1837

5 Forsbol masugn i Edbo socken.
Mats Matssons erkännande af sin skuld till Forsbols masugnsegare

14/6 1735

672

Forsmarks Bruk i Forsmarks socken.
Köpekontrakt af den 2 Dec. 1735 och Köpebref ( på pergament med 12 vidhängande sigill ) hvarigenom Forsmarks Bruks Intressenter försälja till Lagmannen Carl Wattrang å Rungarn för 440.000 daler kopp:mt Forsmarks Bruk, bestående af 2 stångjernshamrar samt 3:ne masugnar, nemligen Berkinge, Wiggelsbo och Forsbol med dertill hörande grufveandelar, skogar, hemman och lägenheter m.m.

13/12 1735

673

Tomfack för Forsmarksköpets många sigill och band.

674

1 a 2:ne lagfartsprotokoll rörande Lagmannen Carl Wattrangs å Rungarn den 13 Dec. 1735 gjorda inköp af Forsmarks Bruk med tillhörigheter

26/2 o 21/6 1736

b Ett häfte innehållande förteckning öfver inventarierna vid Forsmarks Bruk med Forsbol, Wigelsbo och Berkinge masugnar samt Dannemora grufvor, nybyggnads- och reparationsräkningar, skulder och fordringar enligt afräkningsboken samt likvidation mellan Lagmannen Carl Wattrang och Kammarherren Louis De Geer, hvilkens broder Carl De Geer, på grund nämnda i Sept, 1737 uppgjorda likvidation af Lagmannen Wattrang insättes i rättigheten till Forsmarks Bruk med alla dess tillhörigheter

12/1 1738

c Fastebref ( i afskrift ) för Kammarherren Louis De Geer på Forsmarks Bruks med 2 stångjernshamrar jemte tillhörande Berkinge maqsugn, kvarn och såg, Wigelsbo och Forsbols masugnar samt andelar i Dannemora grufvor tilllika med alla de under bruket hörande hemman och lägenheter, som Kammarherrens fader Brukspatronen Johan Jacob De Geer i lifstiden enligt köpebref den 28 Juni 1738 inköpt af Kaptenen Baron Gerhard Grundel för 410.000 Daler kopp:mt

16/10 1741

Gravationsbevis rörande Forsmarks Bruk med tillhörigheter

23/11 1741

2 Frösslunda gård i Harakers socken.
Donationsbref, ( afskrift ) hvarigenom Konung Gustaf I igengifver till Anders Hansson två gårdar, nemligen Frösslunda och Ölkanneboda, som dennes syster hustru Margareta i Knifån pantsatt toöö Mårten Skinnare i Wadstena

1529

( På samma ark ) Bytesbref, hvarigenom Kyrkoherden Pedar Petri, Jan Andersson i Frösslunda och Erik Hansson i Hälsta dela emellan sig de egendomar, som deras hustrur Kerstin Jonsdotter, Margareta Jonsdotter och Brita Jonsdotter ärft efter sina föräldrar, hvarvid hustru Margareta bekom bland annat Frösslunda gård

9/2 1620

( På samma ark ) Donationsbref, hvarigenom Drottning Christina förlänar Frösslunda gård jemte ett torp till förre Kaptenen Jan Andersson och hans hustru

20/11 1645

Bytesbref mellan Erik och Jonas Planting om deras arffallna mödernegods hvarvid Erik Planting bekommer Frösslunda med underlydande

3/4 1672

3 Golfsta N:o 9, ½ mtl i Alunda socken.
Utdrag af jordeböckerna till utrönande af öreslandstalen i Golfsta

1541-1765

Arrendekontrakt med C.J. Eriksson

1891

Instrument öfver förrättad husesyn å ½ mtl Golfsta N:o 9

1899

4 Gräsö Kungsgård på Gräsön.
Förteckning å befintliga lösören, tillhöriga von Rosens arfvingar

10/5 1701 och 13/6 1703

Anm. Dat, i dok. 10/3 1701 / I. Ljung
5 Inål N:o 2, 1 mtl frälseskatte i Bro socken.
Tvistehandlingar angående lösen af frälseräntan från 1 mtl Inål mellan C.E. Jansson och Enkan Ingrid Olsdotter, å ena sidan, samt aflidne Löjtnanten C.G. Braunerhielms Enka Fru Aurora Braunerhielm, å andra sidan

1863

2:ne lagfartsprotokoll af

1828. 1829

675

1 Kobohl, ¼ mtl frälse i Ununge socken.
a Slottskansliets och Hofrättens resolutioner angående Enkefru Susanna Olivets ansökningar om handräckning för utbekommande af fordran hos Öfversten Grefve Gustaf Levenhaupts sterbhusdelegare

1706. 1710

b Utdrag af Närdinghundra Häradsrätts lagfartsprotokoll, enligt hvilket af ¼ mtl Kobohl, som räntade inalles 5 daler 31 öre silf:mt, 4 daler 5 öre silf:mt ränta blifvit genom köpebref den 9 Okt. 1714 af Öfversten O.W. Stael von Holstein och hans Fru C.C. Levenhaupt tilllika med flera hemman i Hargs socken, Frösåkers härad, försålda till Enkefru Susanna Olivet. 3:ne uppbud hade för henne meddelats å dessa räntor och hemman

1714. 1715

Fastebref ( på pergament ) för Assessorn Carl Wattrang på den del af hemmanet ¼ mtl Kobohl, som han den 14 Jan. 1719 tillika med åtskilliga uppräknade hemman i Hargs socken inköpt af Enkefru Susanna Olivet

4/10 1721

c En skrifvelse af Kronofogden Brunberg med förklaring öfver hemmansräntors beskaffenhet samt ett kvitto af Kronofogden Floderus på 1719-1722 års räntor för hemmanet Kobohl, som blifvit erlagda af Assessorn Carl Wattrang

1720. 1723

d Köpebref, hvarigenom Grefvinnan Charlotta Stenbock försäljer till Assessorn Carl Wattrang å Rungarn den andel i hemmanet Kobohl, som hon i arf bekommit efterGrefvinnan C.C. de la Gardie

6/7 1722

e Närdinghundra Häradsrätts utslag angående Lagmannen Carl Bromans å Harg sterbhusdelegares påstående mot Assessorn Carl Wattrang å Rungarn, att han måtte åläggas taga lösen för de 2/3:delar, som han egden i hemmanet Kobohl, enär Bennebols masugn hade sina previlegier grundade på kolfångst och vattenkraft från detta hemman. Rätten afslog och ogillade detta påstående

30/6 1724

2 Kobohl såg i Ununge socken.
Bergskollegii resolution i anledning af Lagmannen Carl Bromans å Harg sterbhusintressenters gjorda ansökan, att Assessorn Carl Wattrang, hvilken egde hemmanet Kobohl, måtte förbjudas den såganläggning, som han der påbörjat, enär Bennebols masugn, hvilken derstädes haft uppdämning, komme att lida skada genom sågen

19/5 1724

3 Kolarmora, ½ mtl frälseskatte i Bladåkers socken.
Kumla, ½ mtl fälseskatte i Knutby socken.
Fastebref ( i afskrift ) för Krisgrådet Baron Erik Oxenstierna å Harg på ½ mtl Kumla och ½ mtl Kolarmora, som han den 2 Jan. 1731 inköpt af Claes Jonas Bure

13/7 1733

4 Krogsbol, ½ mtl frälse i Faringe socken.
Köpebref, hvarigenom Fru Märta Åkesdotter Silfversparre till Rycklinge försäljer hemmanet ½ mtl Krogsbol till Assessor och vice Presidenten Johan Zakrisson Wattrang

16/3 1717

Tingshandling utvisande att Assessor Wattrang den 15 Maj 1722 öfverlåtit berörda Krogsbol till Kaptenen Mathias Ryman och hans Fru Helena Christina Svinhufvud

16/10 1722

Åtskilliga bref från Fru Silfversparre och Ryman samt dess Fru äfvensom diverse kvittenser af Silfversparrar och Svinhufvud

1717.1721.1722

5 Källingby hemman i Knutby socken.
a Landshöfdingen Fabian Wredes skrifvelse till KronoBefallningsmannen L. Emporagrius i anledning af Reduktionskommissionens meddelande angående bland andra gods en gård Källingby. Denne hade den 30 Mars 1569 donerats till Isak Nilsson och skulle till Kronan indragas, men som det visade sig, att gården vore bortsåld, finge innehafvaren förblifva i "rolig besittning" af densamma

23/9 1685

b Köpebref, hvarigenom C.N. Hiulhammar försäljer till Brukspatronen Jean Jacob De Geer ½:ten af rå- och rörshemmanet 1 mtl Källingby

18/5 1736

Lagfartsprotokoll med 3 uppbud å hemmanet

1736.1737

c Koncept till domstolsinlagor och dylika handlingar

1740.1743

d 3:ne Häradsrättsprotokoll i tvistemål angående Kornetten Carl Gustaf Hjulhammars Fru Johanna Elisabeth Forbes´ mot Brukspatronen Jean Jacob De Geers arfvingar väckta bördeanspråk på ½ mtl Källingby, som mannen Hjulhammar sålt till bemälde Brukspatron och dessutom förut jemte andra hälften af hemmanet både pantförskrifvit och sålt till Kaptenen von der Brincken, men som vore Fru Hjulhammars eller Forbes enskilda egendom. Lagmannen Wattrang och Kornetten Carl Magnus Forbes, såsom egare af Söderby sätesgård, gjorde dervid anspråk på egor från Källingby till Söderby.

1741.1742

4 Lagmansrättsprotokoll och utslag i tvist vid Häradsrätten mellan Lagmannen Carl Wattrang och Kornetten Carl Magnus Forbes, såsom egare af Söderby sätesgård, å ena sidan, samt Brukspatronen Jean Jacob De Geers arfvingar, såsom egare af Källingby hemman, å andra sidan, angående bättre rätt till östra skogslotten på Söderby skog jemte egan Smedsbacken och torpet Svartdalen

1741.1743

Se vidare Källingby i Rånäs arkiv!

676

1 Lund, 1 hemman i Ramsta socken.
Donationsbref, hvarigenom Konung Gustaf II Adolf förlänar Anders Svensson till Öllstad 1 frälsehemman Lund i Ramsta socken jemte en utjord i Willsberga by i Biskopskulla socken.

27/5 1612

2 Lundås säteri i Edebo socken.
Handlingar rörande Forsmarks Bruksintressenters åtkomst till Lundås säteri i Edebo socken

1716.1723.1730

Fastebref för Forsmarks bruksintressenter på berörda säteri

20/9 1732

Fastebref för Lagmannen Carl Wattrang på Lundås säteri, som han den 13 Dec. 1735 inköpt i sammanhang med Forsmarks Bruk

21/10 1737

3 Lågbol, 1 mtl i Faringe socken.
Hänvisning ang. bytesbref, hvarigenom C.J. Wattrang

tillbyter sig af Kongl. Maj:t och Kronan 2 halfva hemman Ohla, 1 hemman Lågbol och ½ hemman Berga

6/4 1721

4 Mjölsta hemman i Esterna socken.
Reduktionshandlingar rörande Joh. Wattrangs frälsehemman Mjölsta, hvari jemväl Gillberga sätesgård omförmäles

1697.1702.1717

5 Norrgarns säteri i Bladåkers socken.
a Dombref, hvarigenom Närdinghundra Häradsrätt meddelar fasta för Per Jönsson i Norrgarn på 14 örtugland jord och hus, belägna i södra ändan af berörda Norrgarn, som han köpt af Mats Larsson i Fullerö, Gamla Upsala socken, för 80 mark 1569 års mynt

11/1 1576

Fastställelsebref rörande förestående dombref, meddelat af Upsala Lagmansrätt

17/5 1584

b Bytesbref, hvarigenom Fru Anna Körning till rungarn tillbyter sig af Öfversten Isak Axelsson Silfversparre till Ohra godset Norrgarn emot godset Ösby i Tuna socken

22/6 1638

Lagfartsprotokoll rörande detta byte, hvari omförmäles att ett torp under Ålsunda medföljt vid bytet godset Ösby, hvilket Fru Anna Körnings ombud Fogden Tomas Andersson sökte förmå torpinnehafvaren And. Eriksson att afstå

12/9 1670

c Häradsrättens meddelande af fastebref för Fru Ingeborg Ulfsparre på 9 öresland jord och hus i Norrgarns säteri, som hon den 7 Maj 1648 köpt af sin "fränka" Marina Olofsdotter för 400 Rdr. in specie

11/2 1651

d Tingsprotokoll angående Lars Hindrikssons i Sund, Wunda socken, yrkande, å sin hustrus vägnar, att af Mickel Matsson bekomma den henne tillhörande brodersdel jord i Norrgarn, hvilken jemväl Mickel Matsson och hans hustru godvilligt afstode, hvadan Rätten resolverade, att Lars Hindriksson skulle njuta sin hustrus jord i Norrgarn så mycket som efter lag kunde henne tillkomma

7/6 1661

e Närdinghundra Häradsrätts resolution, hvarigenom Enkan Karin Persdotter, hvilken af sin sonhustru fordrat fördel för den jord, som hon i bakarf egde bekomma aftersin aflidne son Hans Willamsson, tilldömmes att af sonhustrun ( Enkan Karin Persdotter ) i lagan bekomma ett fjerdingsland åker och ett lass hö

30/1 1664

f Köpebref, hvarigenom Lars Hindriksson försäljer sin genom den 7 Juni 1661 vunna brodersdel i Norrgarn till Enkan Karin Persdotter

6/6 1664

g En revers, som Aron von Mörner på Norrgarn utgifvit till sin mjölnare Anders Eriksson på lånfångna 500 daler kopp:mt åren

1667.1674

Tingsprotokoll, hvari Nämnden intygar, att Norrgarn vore ett gammalt urminnes säteri med gamla hus och byggnader, som egaren Mörner på grund af sjukdom, medellöshet och stor familj icke förmådde rätt sköta

28/6 1681

Instrument öfver en på begäran af Aron von Mörners Enka Fru Christina Svinhufvud förrättad husesyn på sätesgården Norrgarn

19/2 1683

Mjölnarsonen Erik Molins lagsökning å Enkefru Christina Mörner, för hans aflidne faders fordran med begäran att för denna fordran få fri dispositionsrätt till arrendet af Norrgarn, som Lagmannen Johan Wattrang innehade, hvilken begäran afslogs af Landshöfdingen

25/8 1683

Anm. Dat. i dok. 25/9 1683 / I. Ljung
Ett bref från Fru Christina Mörner, född Svinhufvud, till Lagman Wattrang om sina bekymmer

9/10 1683

g Afhandling, hvarigenom Erik Molin, som vid utmätningsbesök af Molins ombud på Norrgarn fått betalt för sin fordran 680 daler kopp:mt, af Lagmannen Johan Wattrang, transporterar på denne sin fordran

11/1 1684

h Köpebref, hvarigenom Johan Carlsson och Brita Carlsdotter försälja till Erik Markusson sitt möderne i hus och jord i nästsödra gården i Norrgarns by

24/10 1678

2:ne köpebref, hvarigenom Anna Carlsdotter och Brita Carlsdotter försälja till Erik Markusson sina efter föräldrarna ärfda andelar i berörda hemman i Norrgarn

1687.1688

Erik Markussons kvitto å 60 daler kopp:mt, som han bekommit på försäljningen af ofvannämnda Näst södra gården i Norrgarn till Häradshöfdingen Johan Wattrang

22/6 1689

Förenämnda Johan Karlssons kvitto å 24 daler kopp:mt, som han erhållit af Joh. Wattrang för hus och jord i Norrgarn

1690

i Per Perssons i Norrgarn pantförskrivning af sitt skattehemman derstädes till Häradshöfdingen Johan Wattrang

7/5 1682

Ett kvitto af Petter Westbeck till Joh. Wattrang å 199 Daler 16 öre, hvari omförmäles betalning till Per Persson

9/1 1689

Köpebref, hvarigenom Per Persson försäljer sitt skattehemman i Norrgarn om 6 öres- 16 penningeland till Häradshöfdingen Johan Wattrang

16/3 1689

Per Perssons kvittenser på 4 st. olika penningebelopp

1688-1690

Tingsprotokoll rörande Per Perssons skuld af 10 daler kopp:mt på hus och jord till Klockaren i Bladåker

8/2 1690

Häradsrättens dom af den 8 Nov. 1687 angående Per Perssons styffader And. Matssons och halfbroder And. Anderssons fordringar i hemmanet af tillhopa 41 daler kopp:mt, som betaltes af köparen Joh. Wattrang

20/6 1690

i Dombref, hvarigenom fasta meddelas för Häradshöfdingen Johan Wattrang på 2/3 mtl skatte Norrgarn om 6 2/3 öresland

12/9 1690

j Närdinghundra Häradsrätts meddelande af inteckning för Häradshöfdingen Joh. Wattrang i Norrgarns säteri till säkerhet för 680 daler kopp:mt jemte räntor, hvarmed han inlöst förre säteriegaren aflidne Aron Mörners skuldsedlar till Mjölnaren Anders Ersson

5/2 1684

Köpebref, hvarigenom Enkefru Christina Mörner, född Svinhufvud, samt hennes söner Carl Mörner och Aron Mörner försälja Norrgarns säteri till Häradshöfdingen Johan Wattrang

16/5 1686

Fastebref för Häradshöfdingen Johan Wattrang på Norrgarns säteri

18/1 1689

k Arrendekontrakt, hvarigenom Häradshöfdingen Johan Wattrang utarrenderar på 3 års tid Norrgarns säteri till Enkefru Christina Svinhufvud ( Mörner ) sedan han 1686 köpt detsamma af henne och hennes barn

20/7 1688

l Reduktionskommissionens handlingar rörande Norrgarn med innefattande af 2:ne gamla jordeboksextrakt deröfver

1686.1696

Anm. Dat. på mappen 1685,1686,1696

/ I. Ljung

m Bref från Carl Mörner och Aron Mörner dels till Häradshöfdingen Johan Wattrang och dels till deras moder Christina Svinhufvud samt bemälda Frus bref till Häradshöfdingen Wattrang – alla med begäran om penningar af den sistnämnde, hvilken af de förre inköpt Norrgarns säteri

1686-1689

n D. Mörners anmodan till Hans Matsson i Norrgarn att forsla hans tillhörigheter derstädes till Stockholm, alldenstund dessa vid skedd värdering blifvit så lågt upptagna, att han icke ansett sig kunna sälja desamma

11/10 1686

o Handlingar rörande undersökning af hemmanen i Norrgarn

1687.1709.1710

p Assessorn Johan Z. Wattrangs kvittenser till Lars Persson och Mats Larsson i Norrgarn å levererade utlagor för deras hemman i Norrgarn

1690.1692

En handling angående Norrgarnshenmanen m.m.

1707

Ett bref från Förvaltaren vid Norrgarn till egaren Assessor Joh. Wattrang

1708

q En handling rörande Uplands soldathåll och Norrgarns inrotering under N:o 1185 i regementsrullan men N:o 135 i kompanirullan

28/7 1691

Norrgarnsböndernas ansökan hos Landshöfdingen om befrielse från att anskaffa soldat, dervid åberopande svår missväxt, vattuflöden och deraf förljande nödlidande

?

r Instrument öfver förrättad af- och tillträdes husesyn från Tolfmannen Lars Persson till Olof Matsson

24/2 1694

s Handlingar rörande Häradshöfdingen Johan Wattrangs utlägg och betalningar för frälseskattebonden Erik Andersson m.m.

1699-1704

t Uppgift å befintliga kreatur vid gården "på andra sidan sjön"

1704

u Kammarkollegii skrifvelse till Landshöfdingen Baron Hoghusen i anledning af Assessorn Johan Wattrangs klagomål deröfver att Häradsskrifvaren Nils Nilsson företagit sig för några år sedan att införa ett helt hemman det frälsehemman, som af ålder och sedan 1570 stått i Kronans jordebok antecknadt för ½ hemman

18/1 1707

Häradsskrifvarens anförda förklaring

19/11 1708

Uppgift på hemmanen i Norrgarna by och huru de brukades

28/1 1707

v Utdrag af geometriska beskrifningen öfver Norrgarns by – af Joh. Leitz

1711

x Uträkning samt utdrag ur jordeboken angående Norrgarnshemmanens räntor m.fl. jordebokshandlingar

1718

6 Näsby, ½ mtl frälse i Almunge socken.
a Köpekontrakt af den 10/3 1810 och köpebref, hvarigenom Eleonora Lovisa – Hedvig och Charlotta v. Köningstedt, den sistnämnda genom sin godman E. Hasselqvist, försäljer till Ryttmästaren N.C. Wattrang sitt efter Friherrinnan Danckvart ärfda ½ mtl frälse Näsby i Almunge socken

5/8 1810

Kvitto m.m. angående köpeskillingen

1810

3:ne lagfartsprotokoll jemte Hofrättens förordnande för Kamreraren E. Hasselqvist såsom godman för Charlotta v. Köningstedt

1810.1811

Fastebref för Ryttmästaren Nils Carl Wattrang på frälsehemmanet ½ mtl Näsby

6/2 1813

b Hänvisning om ett inteckningsprotokoll ang. köpekontrakt och köpebref, hvarigenom Ferd. Braunerhielm tillbyter Rungarns fideikommiss bl. a. detta hemman

1832

Anm. Se Rungarns fideikommiss

/ I. Ljung

677

1 Ohra gård i Faringe socken.
Kaptenen Herman Hasveers redogörelse för köpeskillingen 6100 Daler kopp:mt för Ohra gård, som han inköpt af Assessor Carl Wattrang

29/12 1726

Ett handbref från Kapten Hasveer till Lagmannen Carl Wattrang

10/7 1735

2 Plantingska egendomarne i Upland.
Afhandling, hvarigenom egendomarne Wij, Bergstena, Mälby, Ekla m.fl. delas mellan bröderna Erik, Clas, Gustaf och Jonas Planting samt svågern Erik Månsson

20/10 1641

Testamente af Generalmajoren Erik Planting

30/11 1678

Anm. Dat. I dok.

12/11 1678

/ I. Ljung

Bytesinstrument mellan bemälde Generalmajoren Erik Plantings arfvingar, hvari omförmäles räntan af 1 hemman i Wilsberga, Biskopskulla socken

16/6 1698

Ett bref från Hilda Planting till Assessorn Johan Wattrang, hvilken blifvit egare af ½ mtl Wilsberga, angående förenämnda byteslotter

13/5 1701

3 Rönö, 4 mtl i Edbo socken.
Reduktionshandlingar rörande 4 mtl Rönö äfvensom hemmanen Boda och Gräsö i Edbo socken

1690

4 Sandemars Fideikommiss.
Arrendekontrakt, hvarigenom Kammarherren C.F. Braunerhielm utarrenderar på 10 år till K.A. Åkerblom i sambruk varande 2 mtl Husby, 1 mtl Kalfsvik, 2 mtl Broby jemte Beteby utjord, hörande under Sandemars Fideikommiss

15/12 1877

5 Sandika m.fl. hemman tillhopa 4/½ mtl frälse i Hargs socken. ( frälseskatte )
Köpebref, hvarigenom Öfversten Otto Vilhelm Stael von Hollstein och hans Fru Grefvinnan C.C. Levenhaupt försälja till Kommissarien Jaques Olivets Enka Madame Susanna Olivet följande i Hargs socken belägna frälseskattehemman, nemligen 2 mtl Sandika, ½ mtl Braxenbohl, ½ mtl Öster Tvärnö, 1 mtl Wester Tvärnö och ½ mtl Rudun

9/3 1714

 

Köpebref, hvarigenom Enkefru Susanna Olivet transporterar ofvannämnda hemman på Assessor Carl Wattrang

14/1 1719

Immissionsbref för Assessor Carl Wattrang i de ifrågavarande hemmanen

14/1 1719

Fru Olivets kvitto på 1719 års hemmansränta, som Wattrang betalt

23/12 1719

Fastebref ( på pergament ) för Assessor Carl Wattrang på meranämnda hemman

30/9 1721

6 Sjöudden, torp på egorna till ½ mtl Näsby i Almunge socken.
Arrendekontrakt, hvarigenom Inspektoren E. Söderström utarrenderar på 50 år till Kaptenen Ferd. Braunerhielm torpet Sjöudden samt ängen Rothygget med rättighet till timmer, vedbrand och gärdsel för torpets behof på Näsby hemmans skog

13/5 1830

Inteckning i hemmanet Nynäs till säkerhet för rättigheternas bestånd, meddelad 3/6 1830 och förnyad

1840.1849.1859.1869

6 Tingsprotokoll och utslag i mål angående Arrendatorn Braunerhielms yrkande om afskiljande från Näsby skog af en skogspark, som kunde motsvara hans arrenderade torps behof, enär hemmansegaren upplåtit hemmanets skog till kolning åt Wattholma Bruksegare, hvilka äfven erhållit inteckning till säkerhet för sin kolning

1841-1843

Protokoll vid företagen utbrytning af skog åt torpet Sjöudden

31/10 1843

7 Svartviks rusthåll i Södermanland.
Köpehandling, hvarigenom Adlerhielmska arfvingarne för att bli fria från gravationer försälja till Assessorn Johan Zakrisson Wattrang Svartviks rusthåll, hvari han egde inteckning till säkerhet för medel, som han förskotterat till uppehållande af det genom hemmansbyte med Kronan skuldsatta Svartviks rusthåll

21/6 1710

Uppbudsprotokoll för Wattrang å Svartviks rusthållshemman

1711

8 Svinö, 1 mtl i Hargs socken.
a Jordeboksextrakt öfver arfvingarne i Grefvinnan Christina Catharina de la Gardies sterbhus tillhöriga 1 mtl Svinö, upprättadt

1706

b Donationsbref, ( på pergament ) hvarigenom Öfversten vid Adelsfanan Otto Wilh. von Hollstein upplåter å sin Frus Grefvinnan Christina Catharina Levenhaupts vägnar till Kamrer Sven Schembohm, såsom ersättning för utredning af sterbhuset efter Öfverstens svärfader öfversten Gustaf Mauritz Levenhaupt, hemmanet 1 mtl Svinö. som Fru Grefvinnan C.C. Levenhaupt i arf bekommit efter sin farmoder Grefvinnan Christina Catharina de la Gardie

22/6 1714

c Köpebref, hvarigenom Kamrer Sven Schenbohm och hans hustru försälja till Handelsmännen i Stockholm Anders Hollsten och Jacob Wilh. Weilandts sterbhus 1 mtl Svinö, som Öfversten C.W. Stael von Hollstein den 22 Juni 1714 donerat till Kamrer Schenbohm

29/9 1715

Inteckning i Svinöhemmanet till säkerhet för köpeskillingen

20/2 1716

Bergskollegii utslag angående de nya egarnes af Svinöhemmanet gjorda påstående, att det Bromanska sterbhuset å Harg vore skyldigt att erlägga räntan för hemmanet, enär åboerna betjenade Hargs Bruk med körslor och andra tjenstbarheter

28/4 1722

d Köpebref, hvarigenom Wejlandstka sterbhuset genom Christian Köning och Köpmannen And. Hollsteen försälja till Assessorn Carl Wattrang å Rungarn hemmanet Svinö, hvaraf 1/3 frälse och 2/3 af frälseskatte natur

11/12 1723

Lagfartsprotokoll rörande detta köp

6/2 1724

Frösåkers Häradsrätts utslag angående Lagmannen Carl Bromans å Harg sterbhusintressenters påstående om berättigande att från Assessorn Carl Wattrang inlösa Svinöhemmanet

4/6 1724

Fastebref ( på pergament ) för Assessorn Carl Wattrang på 1 mtl Svinö

4/5 1726

678

1 Tropttsjökärret på Bladåkers bys egor i Bladåkers socken.
Bytesbref, hvarigenom Kammarherren Carl Gustaf Wattrang å Rungarn till sin svåger Öfverstelöjtnanten Bernhard Wallenstierna å Norrgarn och syster Margareta Wattrang hela det så kallade Trottsjökärret på Bladåkers bys gemensamma egor, mot det att Kammarherren Wattrang bekommer kärret på Wällmossen och hela Kvarnkärret, jemväl belägna å Bladåkers bys egor ( särskild handling angående detta vederlag )

11/12 1752

Afhandling, hvarigenom Bernhard Wallenstierna och hans Fru Margareta E. Wattrang upplåta till Kammarherren Carl. Gust. Wattrang kärret på Wällmossen och Kvarnkärret såsom vederlag för Trottsjökärret

11/12 1752

Inlagor till Hofrätten angående ändring af några i det om Trottsjökärret den 17 Sept. 1754 utfärdade fastebrefvet

19/3 1760

Ett bref från Lagman Dubbe till Kammarherre Wattrang rörande Trottsjökärret

1752

Ett bref från Wallenstierna till Svågern Wattrang angående Bladåkersbornas kreatur och deras ohägn på hans egor

1752

2 Tunbyn, hemman i Tuna socken.
a Köpehandling, hvarigenom I.A. Svinhufvud å egna och hans syskons vägnar, samt Math. Ryman och Diedrich Krönich, å deras fruars och syskons vägnar, afstå till Assessorn Carl Johansson Wattrang sin bördsrätt till hemmanet Tunbyn, som deras moder och svärmoder Fru Märta Silfversparre försålt till framlidne v. Presidenten Johan Wattrang

16/9 1724

3:ne kvittenser å köpeskillingen för denna bördsrätt

1724

b En transaktion mellan U.A. Stromberg och Assessorn Carl Wattrang angående räntorna af Tunbyn och Öster Woxume

28/1 1726

3 Tvärnö Öster, 1½ mtl frälse i Hargs socken.
a Köpebref, hvarigenom Johan Montgomerie försäljer till Krigsrådet Baron Erik Oxenstierna till Harg bl. a. 1½ mtl Öster Tvärnö

23/12 1736

b Bytesbref, ( i afskrift ) hvarigenom Lagmannen Carl Wattrang å Rungarn tillbyter sig af Krigsrådet Friherre Erik Oxenstierna å Harg och Fru Anna Magdalena Bonde 1½ mtl frälse Öster Tvärnö med torpet Sinäs i Hargs socken, ½ frälseskattehemman Wester Tvärnö i samma socken, samt skatterättigheten af 1½ mtl Warsviksby med 3 torp i Edbo socken och Frösåkers härad jemte inom Närdinhundra härad belägna 2/3 mtl frälse Åsby med torpet Syltaren samt 1 mtl frälseskatte Kumla med Torpet Ström och en vid detta torp belägen äng, Herrängen – emot 2 mtl frälse Svinö och ½ mtl frälseskatte Braxenbol samt ½ mtl frälseskatte Rudun och ½ mtl frälse Kobohl

18/6 1739

Fastebref ( på pergament ) för Lagmannen Carl Wattrang på ofvanstående inom Frösåkers härad belägna fastigheter

1742

679

1 Uddebol, ¼ mtl frälse i Faringe socken.
Lagfartsprotokoll rörande uppbud fär Presidenten Joh. Wattrang å ¼ mtl Uddebol, som han köpt af Kaptenen Gustaf Svinhufvud och hans Fru Märta Silfversparre för 688 Daler kopparmynt

1717

2 Wattholma Bruk i Lenna socken.
En af Bergmästaren Thor Bellander till Lagmannen Carl Wattrang å Rungarn gifven underrättelse om den utsatta dagen för en af Bergskollegiet anbefald undersökning, i anledning af Fältmarskalkinnan Fru Grefvinnan Eva Horns ansökan om högre smide vid Wattholma Bruk

5/5 1737

3 Wellnora Bruk i Knutby socken.
a Tingshandlingar rörande stridigheter om Åsby ström, som Brukspatronen Jacob Leijel hade att utstå med egarne i Åsby samt egaren af Bennebols nya masugn, hvilka sökte förhindra Leijels bruksanläggning vid Wellnora genom att beröfva honom rätt till strömmen

1680.1682.1684

Tingshandling i ett af Bönderna i Åsby Per Johansson och Johan Johansson mot Grefvinnan de la Gardie och hennes förre Bruksskrifvare Johan Flumenius instämdt mål angående det köp af Åsby ström, som bemälde Flumenius med dom ingått, sedan deras fader förut sålt samma andel i strömmen till Leijel

1689

b En förbindelse af Brukspatronen Jacob Leijel på de ersättningar, som han åtagit sig att betala till herrskapet på Björkö Björn Svinhufvud och hans Fru Christina Leusner samt Amiralen Stenbock, hvilka till honom sålt sina andelar i Åsby ström, så att han nu obehindrat kunde bebygga densamma

22/5 1684

Kvitto af Fr. Leusner att han af Brukspatron Leijel erhållit full betalning för den till hans hemman i Åsby hörande strömrättigheten

27/11 1696

Likvidationsräkning mellan Bruksförvaltaren Jacob Leijel på Wellnora och Björn Svinhufvud samt mellan denne senare och hans svåger Fr. Leusner

3/9 1697

Brukspatronen Jacob Leijels förklaring hos Landshöfdingen i anledning af Björn Svinhufvuds lagsökningsskrift

?

Anm. Dat. i dok. på baksidan av brevet 10/1 1703 / I. Ljung
c Häradsrättens på begäran af C.G. Wattrang meddelade förordnande för 2:ne nämndemän att efterse, huruvida en under Wellnora Bruk hörande hålldamm vore så bristfällig eller otät, att vattnet utflöte till skada för Lagmannen Wattrangs hemman i Åsby och hans under sätesgården Rungarn hörande egor

1746

Anm. Dat. i dok.6/6 1746

/ I. Ljung

4 Westerlösa, 1 mtl i Westerlösa socken i Östergötland.
Reduktionskommissionens föreskrifter om undersökningar af detta hemman, som egdes af Fru Christina Leusner å Björkö säteri, i afseende på dess natur och beskaffenhet m.m.

20/2 1707

Anm. Dat. i dok. 27/2 1707

/ I. Ljung

5 Wilsberga, ½ mtl frälse i Biskopskulla socken.
a Bevis att Björn Månschiöld af Lagunda Häradsrätt erhållit fast jordebref på frälsehemmanen i Wilsberga och Högstena

29/10 1638

Transumt af arfskifte efter aflidna Fru Anna Kyhle, hvarigenom Hans Kyhles broder bekommit bland annat egendomen Wilsberga

1/10 1664

Ett reversal å 200 Daler kopp:mt, som Assessorn Joh. Zakrisson Wattrang försträckt Regementskvartersmästaren Georg Stierna

1/7 1700

Köpebref, hvarigenom Georg Stierna, enligt hans moders Fru Anna Kyhles d.y. önskan, försäljer till Assessorn Johan Zakrisson Wattrang ½ mtl frälse Wilsberga, som modern Fru Anna Kyhle d.y, ärft efter sin moder Fru Elin Drake

23/6 1700

Lagfartsprotokoll rörande detta köp

28/1 1701

2:ne bref från Fru Anna Kyhle till Assessorn Wattrang

1701

Ett litet bref från Sam. M. Dunkuj samt en skrifvelse angående utlagorna för Wilsberga

1702

b Förklaringar till reduktionskommissionen rörande åtkomsten m.m. till frälsehemmanet Wilsberga, som blifvit indraget från egaren Fru Anna Kyhle och hennes son Georg Stierna

1701

Kommissionens anmodan till Landshöfdingen Baron Hoghusen att återställa hemmanet till egarne

1703

c Handlingar rörande skattläggning af ofanstående ½ mtl frälse Wilsberga i anledning af egaren Assessorn Johan Wattrang gjorda hemställan om hemmansbyte med Kronan

1703-1705

6 Woxome Öster, 1 mtl frälse i Alunda socken.
a Ett kvitto af U.A.Stromberg å 1724 års kontributioner, som erlagts af Assessorn Carl Wattrang för det till Stromberg interimsvis ( tillfälligtvis ) öfverlämnade hemmanet Öster Woxome

8/3 1725

b Arrendekontrakt med Jan. Er. Matsson

2/3 1891

Kontraktet transporteradt på mågen Johan. Aug. Gustafsson

2/12 1894

Instrument öfver förrättad ekonomi-husesyn

19/6 1899

Anm. Dat. i dok. 17/6 1899

/ I. Ljung

7 Wårviks by.
Tingsprotokoll rörande stridigheter öfver laga skiftesdelning å egorna till Wårviks by samt fastställelse deraf m.m. åren

1733.1736

680

1 Öreby gods i det gamla Örbyhus härad.
En inför Konung Gustaf I af Mats Petterssons hustru Brita i Upsala aflagd berättelse om sin fostersyster Gudmund Petterssons hustru Märta af följande innehåll:

Då förenämnda hustru Britas moder fru Dorothea, dotter till Lagmannen i Upland Knut Eskilsson och gift med herr Christiern Johansson till Öreby ( en farbroder till Gustaf I ) gick hafvande, kom herrskapet på Öreby från Riksföreståndaren Sten Sture en inbjudning att bevista ett bröllopp, som denne skulle hålla åt ett par af sina trogna tjenare, då äfven fru Dorotheas barnsöl skulle på Sten Stures bekostnad firas. Öreby-herrskapet afreste, men på olika vägar, då det inte bar sig bättre, än att Fru Dorothea under resan för tidigt nedkom med ett dödfödt foster. I detta brydsamma läge erbjöd sig en gumma att anskaffa ett annat barn åt Fru Dorothea, hvartill denna samtyckte, och detta barn var ofvan omförmälda hustru Märta. Barnutbytet blef kändt och tvistigheter uppstod om Märtas rätt till arf

1548

2 Ösby i Tuna socken.
a Bytesbref, hvarigenom fru Anna Körning till Rungarn bortbyter till Öfversten Isak Axelsson Silfversparre till Ohra godset Ösby i Tuna socken jemte ett torp under Ålsunda, emot det att hon bekommer godset Norrgarn

26/6 1638

b 2:ne köpebref, hvarigenom Mårten Larsson och Märta Andersdotter försälja sina andelar i Ösby, Tuna socken, till Öfversten Isak Axelsson ( Silfversparre ) till Ohra

9/3 och 13/3 1639

Anm .

+ 1 dokument frälsehemman Ösby i Tuna socken. Bytesbref mellan Ulrich A. Stromberg o Carl Wattrang ¼ mtl Näs i Faringe socken, emot 1 frälsehemman Ösby i Tuna socken.

15/6 1736

Se ¼ mtl Näs

/ I. Ljung

3 Ösby i Faringe socken.
2:ne bref angående delning af Ösby skog och Rycklinge hemmans intresse dervid samt skogens rågränser

1774.1776

4 Ösby kvarn i Faringe socken.
Köpekontrakt, hvarigenom Nils Jespersson bekommer af Isac Nilsson på Rungarn ett kvarnställe i Ösby ström, som dennes landbo i Ösby tillförene hade bebyggt men nu vore ödelagt, hvarest Nils Jespersson ämnade uppbygga en kvarn mot öfverenskomna villkor, att han åt Isac Nilssons landbo mala så mycket, som erfordrades för dennes eget behof, samt att , i händelse kvarnen förorsakade skada på byns åker och äng, han då skulle borttaga densamma.

St. Marie Magdalene dag 1555

5 Österby säteri i Wallby socken…
Köpekontrakt, hvarigenom Georg Friedrich Wevilsky och hans syskon försälja Österby säteri och by till Hofkanslern Er.Ehrensten för 4200 Rdr. in specie

14/5 1677

680

6 Österbyggeby kvarn och såg i Bladåkers socken.
a Bytesbref emellan Lagmannen Carl Wattrang å Rungarn och Krigsrådet Baron Eric Oxenstierna å Harg, hvarigenom Lagman Wattrang bortbyter Österbyggeby såg till Baron Oxenstierna, enär den vore belägen på skogsmarken midt emellan Hargs Bruk och Bennebols masugn, mot det att han bekommer Henarströmmens såg, hvilken låge intill Rungarns egor

18/6 1739

b 2:ne uppskofsprotokoll i ett af bönderna i Österbyggeby instämdt mål dels mot Kammarherren C.G. Wattrang med yrkande att återfå ett bebyggdt kvarnställe i Österbyggeby ström, hvartill Kammarherrens fader Lagmannen Carl Wattrang genom kontrakt den 20 Dec. 1728 erhållit nyttjanderätt, hvilket kontrakt af Kammarherren blifvit ändradt och brutet; dels ock mot Öfverhofstallmästaren Baron Carl Oxenstierna, såsom innehafvare af berörda kvarn

1780

7 Österbyggeby frälseränta.
Kon. Befh:des i Stockholms län utslag på Kammarherren C:G. Wattrangs ansökan om åläggande för innehafvarne af 1 mtl frälseskatte Österbyggeby att betala återstoden af frälseräntan för åren 1777 och 1778, hvilken enligt kontrakt skulle utgöras med 40 daler Silf:mt, men hvaraf endast hälften blifvit betald, af anledning att räntegifvarne erlagt räntan efter beräknade 6 daler på riksdalern, men som rätteligen skulle erläggas med 3 daler på riksdalern

10/5 1779

Gimo den 28 Oktober 1920.

Carl Elander

G:m Ebba Elander.